I. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady i sposób korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego https://pl.easyorderprint.mossinc.com/ oraz warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez Moss Polska sp. z o.o.

1.2. Regulamin jest wysyłany każdemu Klientowi w wersji elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Regulamin jest dostępny do wglądu w aktualnej wersji pod adresem https://pl.easyorderprint.mossinc.com/. Klient może otworzyć, pobrać i wydrukować Regulamin, a także zapisać Regulamin na dowolnie wybranym urządzeniu.

1.3. Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być przesyłane na aktualny adres e-mail ujawniony przez Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Klienta z aktualnym Regulaminem oraz otwarcie, pobranie, wydrukowanie a także zapisanie Regulaminu.


2. Definicje

Na potrzeby regulamin przyjmuje się następujące definicje:

2.1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i każdy inny podmiot mogący dokonywać ważnych i skutecznych czynności prawnych, który wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności zawiera Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

2.2. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego dostępna po dokonaniu rejestracji lub logowaniu Klienta;

2.3. Sklep Internetowy – sklep prowadzony poprzez stronę internetową https://pl.easyorderprint.mossinc.com/;

2.4. Sprzedawca – Moss Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasinie (62-020), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000982750, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 9721329485, REGON 522660560;

2.5. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

2.6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą;

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące Towaru złożone w celu zawarcia Umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty;

2.8. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty - działanie w Sklepie Internetowym (np. kliknięcie przycisku), po prezentacji Klientowi warunków Zamówienia (w tym ceny), oznaczające złożenie oświadczenia woli skierowanego na zawarcie Umowy Sprzedaży z obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego.


3. Założenie konta

3.1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i składania Zamówień konieczne jest założenie Konta. Założenie Konta jest bezpłatne.

3.2. W celu założenia Konta, Klient wypełnia i przesyła formularz rejestracyjny drogą elektroniczną, udostępniony na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

3.3. Klient zobowiązuje się podać prawidłowe dane oraz aktualizować dane w przypadku zmiany. Podanie prawidłowych danych jest konieczne do weryfikacji i aktywacji Konta. W celu założenia Konta konieczne jest wskazanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3.4. Założenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

3.5. Założenie Konta następuje wraz z potwierdzeniem jego weryfikacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie zostanie przesłane do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu. Klient uzyskuje dostęp do Konta i ma możliwość dokonywania zmian swoich danych.

3.6. Klient ustala indywidualne hasło, umożliwiające dostęp do Konta. Sprzedawca zachęca do utworzenia silnego hasła, niewykorzystywanego w innych serwisach. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którym powierza dostęp do swojego Konta, w szczególności swoich reprezentantów pracowników i przedstawicieli, ale także osób, które uzyskały dostęp do Konta wskutek okoliczności, za które Klient ponosi odpowiedzialność.

3.7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych Sprzedawcy.

3.8. Klient może w każdym czasie usunąć Konto.

3.9. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, nazwy Sklepu Internetowego, strony Sklepu Internetowego oraz wzorców, formularzy i logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz znaków towarowych przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego w celu prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich). Wykorzystywanie ich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione.


4. Zamówienia

4.1. Informacje przedstawione przez Sprzedającego na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4.2. Klient kompletuje Zamówienie poprzez formularz zamówienia i wybór oraz dodanie Towaru do wirtualnego koszyka. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Po wybraniu formy płatności Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.3. Przed wysłaniem zamówienia Klient akceptuje Regulamin. Klient ma możliwość otworzyć, pobrać i wydrukować Regulamin, a także zapisać Regulamin na dowolnie wybranym urządzeniu.

4.4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie wpłynięcie Zamówienia, wysyłając Klientowi wiadomość e-mail, ze wskazaniem na zamówiony Towar. Potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że co innego wynika z treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

4.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje wraz z przyjęciem Zamówienia do realizacji, co zostanie potwierdzone Klientowi w wiadomości e-mail.

4.6. Klient otrzymuje elektroniczną fakturę za zamówione Towary. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w drodze elektronicznej.

4.7. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest związane dla Klienta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada dla Klienta charakter zawodowy.

4.8. Zamówienie stanowi produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta. Klient oświadcza, że nie jest konsumentem i nie przysługuje mu uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.


5. Płatność

5.1. Ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią ceny netto. Do ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje również koszty dostawy, chyba że wyraźnie wskazano osobno na koszty dostawy.

5.2. Klient dokonuje zapłaty ceny w wybrany sposób, spośród dostępnych form płatności wskazanych przez Sprzedającego. Sprzedający umożliwia dokonania płatności w szczególności poprzez system PayU, PayPal oraz przy użyciu karty kredytowej. Wszelkie opłaty związane z płatnością, np. prowizję za przelew, ponosi Klient.

5.3. Oprócz ceny Klient ponosi wszelkie koszty i opłaty publicznoprawne związane z dostawą, takie jak podatki, cła itp.

5.4. Klient nie jest uprawniony do odliczania, wstrzymywania lub potrącania z ceną żadnych kwot należnych od Sprzedającego.

5.5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z przyjęciem zamówienia do realizacji do momentu zapłaty ceny przez Klienta.

5.6. Do momentu zapłaty całości ceny Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.


6. Dostawa

6.1. Dostawa nastąpi na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

6.2. Sprzedawca może dowolnie wybrać podmiot dokonujący dostawę. Cena obejmuje również koszty dostawy.

6.3. Dostawa na terenie Polski nastąpi w ciągu 4 dni roboczych, od dnia przyjęcia Zamówienia. W przypadku dostawy poza terytorium Polski termin dostawy zostanie ustalony indywidualnie dla każdego Klienta.

6.4. W razie gdyby dostawa nie nastąpiła z powodów, za które Klient ponosi odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest ponieść dodatkowe koszty, np. związane ze zwrotem Towaru oraz ponowną próbą dostawy.

6.5. Sprzedawca jest uprawniony do dostawy partiami, jeśli Klient zamówił więcej niż jeden Towar.

6.6. Odbiór Towaru przez Klienta jest niemożliwy.

6.7. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta w chwili przekazania Towaru przewoźnikowi, spedytorowi, kurierowi lub innej osobie lub jednostce, która otrzymuje Towar w celu dostawy do Klienta. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia Towaru od ryzyka uszkodzenia albo utraty.


7. Rękojmia

7.1. Rękojmia za wady Towaru jest wyłączona. Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje zastrzeżenia dotyczące Towaru na adres: https://pl.easyorderprint.mossinc.com/.

7.2. Sprzedawca rozpatrzy zastrzeżenia dotyczące Towaru w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

7.3. Ze względu na możliwe różnice w ustawieniach ekranu lub w zakresie palety kolorów, kolory na Zamówieniu mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości od kolorów dostarczonych Towarów. Różnica taka nie stanowi wady.

7.4. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli Sprzedawca zataił podstępnie wadę przed Klientem.


8. Odpowiedzialność Sprzedawcy

8.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ogranicza się do straty rzeczywistej poniesionej wyłącznie przez Klienta. Roszczenia o pokrycie utraconych korzyści są wyłączone.

8.2. Górną granicą odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta jest wysokość zapłaconej ceny.

8.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny jedynie za szkodę, którą wyrządził Klientowi umyślnie.


9. Treści dostarczone przez Klienta

9.1. Jeśli wykonanie Towaru wymaga wykorzystania treści, grafik, informacji, zdjęć, wizerunku itp. udostępnionych przez Klienta, wówczas Klient dostarczy takie treści, grafiki, informacje, zdjęcia lub wizerunki w formacie i rozmiarze określonym przez Sprzedawcę.

9.2. Klient oświadcza, że:

  • 9.2.1. jest uprawniony do posługiwania się dostarczonymi treściami, grafikami, informacjami, zdjęciami, wizerunkami itp., a posługiwanie się nimi nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mających związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności;

  • 9.2.2 jest uprawniony do korzystania z wszelkich praw własności intelektualnej, autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, znaków towarowych lub praw pokrewnych w odniesieniu do treści, grafik, informacji, zdjęć, wizerunku itp., w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży;

  • 9.2.3 przekazanie treści, grafik, informacji, zdjęć, wizerunku itp. dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  • 9.2.4 treści, grafiki, informacje, zdjęcia, wizerunki itp. zostają przekazanie w dobrej wierze, bez zamiaru naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  • 9.2.5. treści, grafiki, informacje, zdjęcia, wizerunki itp. nie mają charakteru obraźliwego, wulgarnego, nie stanowią groźby skierowanej do innych osób, nie zawierają sformułowań ani treści naruszających dobre obyczaje ani obowiązujące przepisów prawa, nie propagują totalitarnego ustroju państwa i nie nawołują do nienawiści z jakiegokolwiek powodu, w szczególności na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo światopoglądowych.

9.3. Wraz z dostarczeniem treści, grafik, informacji, zdjęć, wizerunku itp. Klient udziela Sprzedawcy uprawnienia / licencji na posługiwanie się dostarczonymi treściami grafikami, informacjami, zdjęciami, wizerunkami itp. w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży. Udzielone uprawnienie / licencja dotyczy w szczególności zapisywania, kopiowania, wprowadzania do pamięci urządzeń, przekazywania, dokonywania opracowań, powielania, dokonywania wydruków itp. Sprzedawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dostarczonych treści, grafik, informacji, zdjęć, wizerunku itp. w żadnym innym celu, niż wykonanie Umowy Sprzedaży.

9.4. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży albo wstrzymać się z wykonaniem Umowy Sprzedaży, jeśli Klient naruszy którekolwiek z postanowień wskazanych w ust. 2 powyżej lub jeśli istnieje ryzyko takiego naruszenia.

9.5. Klient zwolni Sprzedawcę z wszelkich roszczeń, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Sprzedawcy z roszczeniami związanymi z treściami, grafikami, informacjami, zdjęciami, wizerunkami itp., dostarczonymi przez Klienta. Klient pokryje również wszelkie koszty ochrony praw Sprzedawcy, w tym koszty sądowe oraz zasadne koszty doradztwa i zastępstwa prawnego. Klient niezwłocznie zawiadomi Sprzedawcę o wystąpieniu albo o ryzyku wystąpienia osoby trzeciej z ww. roszczeniami. W takim wypadku Klient przekaże Sprzedawcy wszelkie i kompletne informacje, które mogą mieć znaczenie dla obrony praw Sprzedawcy. Powyższa regulacja nie wyłącza dochodzenia należnego odszkodowania od Klienta.


10. Postanowienia końcowe

10.1. Postanowień Regulaminu nie stosuje się w relacjach z konsumentami. Jeśli konsument jest zainteresowany nabyciem Towaru, proszony jest o bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.

10.2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.3. Do niniejszego Regulaminu oraz do wszelkich spraw nieuregulowanych stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie Sklepu Internetowego poprzez umieszczenie informacji o zmianie i planowanej dacie jej wejścia w życie. Klient może być dodatkowo powiadamiany o zmianie informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej e-mail podany przy zakładaniu konta.

10.5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje usunięciem Konta.

10.6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie regulacja najbliższa celom gospodarczym nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.7. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od 1.03.2023